Počet návštev: 3

Dodatok č. 2 k VZN Obce Dunajov o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com