Obec Dunajov na základe žiadosti Jany Sýkorovej a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného zreteľa a to :

 

  • pozemok parc. č. CKN 1147                                     v k. ú. Dunajov

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa :

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený  pozemok  sa nachádza oproti rodinnému domu žiadateľky.

Kupujúcou bude : Jana Sýkorová, Dunajov 331, 

Kúpna cena je stanovená na sumu: 2,00 €/m2 za predmet prevodu, pričom kupujúca je povinná zaplatiť  vypracovanie   znaleckého posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov

                                                    

                                       

ZverejneniezamerupredajapozemkuJanaSykorova.pdf