stiahnut1

Obec Dunajov na základe  sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Dunajov, aby si riadne zabezpečili psov vo svojich príbytkoch, dvoroch a neumožnili tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

 

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Nedovoľme preto, aby voľne pobehujúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, ale i návštevníkov obce. V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. Ako chovateľ nesiete plnú zodpovednosť !

Dovoľujeme si Vás upozorniť dodržiavať zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V zmysle § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.