corona doktor

 

V súvislosti so zhoršujúcou sa prognózou vývoja epidemiologickej situácie v okrese Čadca, ako aj v súvislosti s kritickou situáciou v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, kde je už prekročená kapacita lôžok vyčlenených pre pacientov s COVID-19, žiadame občanov o prísne dodržiavanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a apelujeme na zodpovednosť voči svojmu okoliu a rodine.

 

 

Pripomíname, že na základe uznesenia vlády č.123/2021 platí s účinnosťou od 3. marca 2021 zákaz vychádzania v čase od 5:00 do 01:00 hod. následujúceho dňa, s viacerými výnimkami v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. Viac informácii k obmezdeniu pohybu nájdete v uznesení vlády č. 123/2021. 

 

PRÁCA

 - Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.

 - Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

 - V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.

 - Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

 

POBYT V PRÍRODE

 - Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu.
 - V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.

 - V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

 

ŽIACI A ŠKOLA

- Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).
- Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

 

NÁVŠTEVY INÝCH DOMÁCNOSTI

Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)

 

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA, PRI KTORÝCH JE POTREBNÝ TEST
Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V ČASE OD 5:00 DO 20:00:

- cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
- čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
- povolené hromadné podujatie,
- výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
- cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
- cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
- pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
- cesta na najbližší zberný dvor.

V ČASE OD 5:00 DO 1:00:

- cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie,
- pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie,
- cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
- cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy.

 

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)

- zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného do lekárne,
- starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
- venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
- dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

- obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
- cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
- testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
- žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
- cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
- styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
- cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
- zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
- zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
- súdne pojednávanie,
- cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

 

OD 8. MARCA SÚ NARIADENÉ SÚ RESPIRÁTORY FFP2

- V obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy platí od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2.
- Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca.

 

HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ OSOBY
Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

 

COVID POZITÍVNI NESMÚ NAVŠTEVOVAŤ PREDAJNE
Od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľovala pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu: nemôžu teda opustiť karanténu ani kvôli obstaraniu potravín či drogérie - s výnimkou návštevy lekára, lekárne či testovacieho miesta. Pomoc týmto osobám by mali príbuzní, známi, prípadne treba kontaktovať miestnu samosprávu.

 

KARANTÉNNE OPATRENIA

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 40/2021 sa menia opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19:

Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie
Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie
(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad podľa prílohy. Osoba podľa prvej vety nie je povinná sa po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie podrobiť izolácií, karanténe ani testovaniu, a to po dobu troch mesiacov od prekonania ochorenia COVID-19, pokiaľ sa u nej nevyskytnú nové klinické príznaky ochorenia.

(3) Karanténa podľa odseku 1 začína a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie, b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.

(4) Karanténa podľa odseku 1 končí a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 

Ešte raz vás prosíme a žiadame o dodržiavanie platných opatrení.