zápis deti do mš

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dunajov 235, 023 02 po dohode so zriaďovateľom školy (Obec Dunajov) a v súlade s platnou legislatívou § 59 zákona č.245/2008 Z.z., novelou vyhlášky MŠVVaŠ SR č.438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. oznamuje rodičom, že: zápis detí na predprimárne vzdelávanie a povinné predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 03.05.2021-21.05.2021.

PRIHLASOVANIE NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE A POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

- žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole si môže zákonný zástupca stiahnuť z webovej stránky školy: zsmsdunajov.edupage.org - novinky.

- rodič môže podať žiadosť osobne, poštou, odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

- ak zákonný zástupca nemá možnosť s materskou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v materskej škole denne, v čase od 10:30 hod. - 12:30 hod. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynov vedenia školy.

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko- epidemiologických opatrení.

 

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa od troch rokov veku,

- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné,

- do MŠ možno prijať aj dieťa vo veku 2,5r., ak to dovolia kapacitné podmienky MŠ a dieťa bude mať osvojené uvedené návyky.

Dieťa pri prijímaní do MŠ má mať osvojené:

-základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu),

-základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),

- základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára).

 

FORMA A PRIEBEH ZÁPISU

- dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

- zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti  dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

- ak sa do MŠ prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

- v zmysle § 24 ods. 6-8 zákona č. 355/2007 Z.z. v MŠ môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

 

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DIEŤAŤA, KTORÉ NEDOVŔŠI 5 ROKOV VEKU

-ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

PRIJATIE DIEŤAŤA

- po ukončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov 235, rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
- písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ, o zaradení dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole bude rodičom doručené do 15. júna 2021

 

V prípade otázok kontaktujte MŠ Dunajov e-mailom:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky: 041/4385 192 (denne od 10:30 hod. do 12:30 hod.)

Mgr. Alena Kinierová, riaditeľka ZŠ s MŠ DUnajov