kto je povinny platit dan z nehnutelnosti a podat danove priznanie v roku 2021

Oznamujeme občanom, že termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2021 je do 31. januára 2022. Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2021 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú konkrétne občania:

  • ktorí na území obce Dunajov v roku 2021 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom- ak je povolený vklad do 01.01.2022 – priznanie sa podáva na rok 2022, ak bol vklad povolený po 01.01.2022 priznanie sa podáva na rok 2023, t.j. do 31.01.2023)
  • ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),
  • ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
  • ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • ktorí v roku 2021 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorí začali v roku 2021 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného rozhodnutia,
  • ktorým sa v roku 2021 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí si v zdaňovacom období 2021 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce.

Tlačivá k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na OcÚ Dunajov a tiež na internetovej stránke , prípadne priamo tu: 01_priznanie_DN_komplet.pdf (683 KB, PDF). Samozrejme, daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať aj elektronicky. Musí byť však podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte možnosť podpísať daňové priznanie elektronickým podpisom, môžete ho zaslať aj poštou, prípadne odovzdať osobne.


UPOZORNENIE: Ak daňový subjekt nadobudol nehnuteľnosť alebo predal, daroval nehnuteľnosť pred zdaňovacím obdobím 2021 alebo pred rokom 2021 nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku dane z nehnuteľností a daňový subjekt nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností nasledujúci rok po nadobudnutí, po darovaní alebo predaji nehnuteľnosti alebo po zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností bezodkladne príslušnému správcovi dane aj bez vyzvania správcu dane. Nepodaním daňového priznania sa daňový subjekt dopúšťa správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží pokutu podľa daňového poriadku. Výška pokuta sa odvíja od závažnosti a trvania protiprávneho stavu.

 

01_priznanie_DN_komplet.pdf