pdf ikona

Milan Prengel, SNP 132/64, 022 01 Čadca (ďalej len "stavebník") podal dňa 22.11.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 945, 946 v k.ú. Dunajov. 

 

  Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na základe podanej žiadosti oznámilo všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.02.2022 a následne dňa 11.02.2022. 

  Vychádzajúc z výsledkov ústneho pojednávania, vyjadrení účastníkov konania stavebný úrad vyzýva stavebníka v súlade s § 35 ods. 3 a § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do 30.03.2022 predloženú žiadosť doplnil o nasledovné: 

- svetlotechnické posúdenie navrhovanej stavby rodinnému domu voči rozostavanému rodinnému domu na pozemku register "C" parc.č. 944 v k.ú. Dunajov (orientácia okien z obytných miestností k navrhovanej stavbe rodinného domu), 

- návrh odvádzania a zaústenia dažďových vôd zo stavby, 

- návrh zabezpečenia navážky voči oploteniu na susednom pozemku register "C" parc.č. 950/1 v k.ú. Dunajov, 

- vyjadrenie správcu verejného vodovodu SEVAK, a.s. Žilina k projektu vodovodnej prípojky, 

- vyňatie pozemku CKN 946 pod navrhovanou stavbou, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, 

- stanovisko ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, ŽSR, odbor expertízy Bratislava a záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, dráhový stavebný úrad k realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy. 

  Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie prerušuje.  

Viac informácií v prílohe: 

Rozhodnutie_Prengel_35_2021.PDF