pdf ikona

Obec Dunajov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

- pozemok CKN 632 o výmere 245 m2 – zastavaná plocha na ktorom sa nachádza budova č. 66 vedená na LV 352, v k.ú. Dunajov

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa : Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedenú nehnuteľnosť skončil nájom – Pizzerie. Obec Dunajov z dôvodu, že budova č. 66 je pre obec nevyužiteľná, ponúka na prenájom uvedenú nehnuteľnosť na reštauračné a stravovacie účely.