zápis deti do mš

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dunajove v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční  dňa   4. apríla 2022

v čase od 13.00 hod do 15.30 hod. v  budove základnej školy za prítomností detí.

 

V prípade organizačných zmien pri zápise z dôvodu epidemiologických opatrení Vás bude informovať.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa, občianske preukazy oboch  rodičov, doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého zák. zástupcu = splnomocnenie, kartičku poistenca dieťaťa, ak je dieťa zdravotne postihnuté aj doklad o zdravotnom postihnutí,  správy z vyšetrenia v CPPPaP a poplatok 10 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, ktoré k 31.08.2022 dovŕši šesť rokov.

V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka Základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (podľa predošlej legislatívy „Odklad povinnej školskej dochádzky“) na základe (§ 28a, ods. 3, školského zákona):

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

 

Mgr. Alena Kinierová, riaditeľka školy

 

 

Informácie pre rodičov k zápisu dieťaťa do 1. ročníka

 

Podľa §5 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 596/2003 Z. z., §3 ods. 1, §14 ods. 1 v spojení s §16 ods. 1 zákona č. 71/1067 Zb. a §31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupujú záujmy dieťaťa obaja zákonní zástupcovia, preto sa pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu.

VÝNIMKA NASTÁVA:

  1. PLNÁ MOC – jeden zákonný zástupca splnomocní druhého na právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti so zápisom dieťaťa do ročníka. Plná moc nemusí byť notársky overená. Zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu splnomocniť tretiu osobu! (stará mama, strýko, dospelé dieťa a pod.)
  2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.
  3. VÝŽIVNÉ – ak zákonný zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.
  4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného zástupcu dieťaťa.
  5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, - matka predloží kópiu rodného listu dieťaťa
  6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv
  7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

Informacie_pre_rodicov_a_splnomocnenie_1_zapis_1.pdf