ikona erb

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 13/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje prenájom svojho majetku:

- budova č. 66, parcela registra "CKN 632" - zastavaná plocha, LV 352, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 245m2, s tým, že žiadosti na prenájom je potrebné doručiť na OcÚ Dunajov v termíne do 30.04.2022. Budova bola využívaná na reštauračné a stravovacie účely. Výška nájmu bude činiť 200€/mesiac - energie (elektrika, plyn, voda) si bude nájomca hradiť sám ako i poplatok za odvoz TKO.