ikona erb

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 09/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku: 

- pozemok, parcela registra "CKN 2873" - ostatná plocha, LV 2041, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 213m2, cena bola schválená vo výške 2€/m2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené si hradí kupujúca.