školka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dunajov 235, 023 02  v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode so zriaďovateľom školy (Obec Dunajov) oznamuje, že;

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNÍ  OD 2.MÁJA DO 19.MÁJA 2022.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa je možné doručiť:

  • formou emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • poštou: ZŠ s MŠ Dunajov 235, 023 02 Dunajov,
  • osobne počas pracovných dní v čase od 13:00 do 14:30 hod. – budova MŠ.

Žiadosť  o prijatie  dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  v  materskej  škole  si môže zákonný zástupca stiahnuť tu z webovej stránky školy zsmsdunajov.edupage.org  alebo vyzdvihnúť v MŠ.

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku do 31.augusta 2022),
  • deti od 3 rokov veku,
  • deti od 2,5 roku veku (pokiaľ je voľná kapacita),
  • deti, ktoré nedovŕšia k 31.augustu 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

DIEŤA PRI PRIJÍMANÍ DO MŠ MÁ MAŤ OSVOJENÉ:

  • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu),
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára).

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy, o zaradení dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole bude rodičom oznámené  do 15. júna 2022.

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania  uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nieje schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (tlačivo obdržíte spolu s prihláškou - príloha č.2.

Pokiaľ je dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov, je potrebné doložiť Rozsudok súdu.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia pri zápise do materskej školy (tlačivo obdržíte spolu s prihláškou - príloha č.3).

Príloha, PDF