ikona erb

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 16/2022 zo dňa 18.05.2022, uverejňuje prenájom majetku obce - priestor v budove obecného úradu č. 222:

- prenájmom obecného majetku v budove obecného úradu č. 222, ktorá je postavená na parcele CKN 1, na LV 352, v k.ú. Dunajov, jedná sa o miestnosť na prízemí v budove obecného úradu o výmere cca 5 m2 , ktorý bude využívaný za účelom poskytovania služieb pedikúry . Nájomca sa zaväzuje, že si na vlastné náklady zabezpečí podružné meranie vody a elektrickej energie , ktoré bude hradiť obci podľa skutočnej spotreby. Výška nájmu činí 33,20 €/rok a teplo 50 €/rok