ikona erb

Božena Bučková, Jašíkova 2637/18, 022 01 Čadca (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 01.06.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Zástavba Sihoť - Dunajov na pozemku register "C" parc. č. 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/10, 2001/11, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 2001/15, 2001/16, 2001/17, 2001/18, 2001/19, 2001/20, 2001/21, 2001/22, 2001/23, 2001/24, 2001/25, 2001/26, 2001/27, 2001/28, 2001/29, 2001/30, 2001/31, 2001/32, 2001/33, 2001/34, 2001/35, 2001/36, 2001/37, 2001/38, 2001/39 v katastrálnom území Dunajov. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.