vyrub stromov na vlastnom pozemku

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej SSD) na 22kV/NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia NN Dunajov ústredie vývod do Červených, vývod Radovka, ktoré prechádza k.ú. Dunajov, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov preto oznamuje, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe.