pdf ikona

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Žilinský samosprávny kraj Vám oznamuje

prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja.

Zároveň žiada dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy,

právnické osoby o zaslanie svojich stanovísk v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu:

Žilinský samosprávny kraj,
odbor regionálneho rozvoja,
Komenského 48,
011 09 Žilina.

Na stanoviská uplatnené po tejto lehote nebude prihliadnuté.

 

Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá dotknutým orgánom

a právnickým osobám predmetný koncept k nahliadnutiu.

S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania

na web stránke Žilinského samosprávneho kraja,

link: http://www.regionzilina.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html 

a na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kanc. č. 316 počas úradných hodín.

 

Príloha: 

Žilinský_samosprávny_kraj_koncept_ÚPN_R_ŽK_oznámenie_o_začatí_verejného_prerokovania_žiadosť_o_zaslanie_pripomienok_a_pozvánky_na_verejné_prerokovanie.pdf79.42 KB27/07/2022, 07:43