c R9691419 116496 20180710 75530

 Vážení spoluobčania,

dovoľte,  aby som Vám  pri príležitosti ukončenia   mojej funkcie starostky obce Dunajov, vyslovila úprimné poďakovanie za to, čo ste pre mňa a pre obec Dunajov počas môjho pôsobenia urobili.   

V živote človeka sú etapy, ktoré majú svoj začiatok aj koniec. Nakoľko aj ja som už dosiahla dôchodkový vek, po dlhom zvažovaní a rozhodovaní som sa rozhodla ďalej nekandidovať na funkciu starostky obce a prenechať toto miesto mladším. V obci Dunajov som začínala v roku 1980 ako poslankyňa obce.  Počas ôsmich volebných období som kandidovala na starostku obce,   kde som dosiahla vždy najväčší počet hlasov, za čo som vďačná oprávneným voličom a obyvateľom obce. Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostky obce som sa snažila obec od základu prestavať. V rámci infraštruktúry sa v obci urobili nové NN siete, telefónne siete, verejné osvetlenie, obecný rozhlas, urobil sa kamerový systém, zrekonštruoval sa vodovod,  plynofikácia obce, upravila sa centrálna zóna  a miestne komunikácie v celej obci, vrátane osád. K zveľadeniu majetku došlo zrekonštruovaním verejných budov -  obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy a  základnej školy . Ďalej boli vybudované šatne na futbalovom ihrisku a jeho oplotenie, multifunkčné ihrisko a detské ihrisko pri ZŠ s MŠ, výstavba domu smútku, cyklotrasy, vybudovanie 155 nájomných bytov a najdôležitejšou stavbou pre všetkých obyvateľov obce z hľadiska dostupnosti bolo vybudovanie cestného prepojenia Dunajov - Ochodnica .

Pre rozvoj obce ešte ostali rozpracované projekty ako Rozhľadňa na Vojtovom vrchu, odkanalizovanie obce, dobudovanie cyklotrasy Dunajov – Žilina, zateplenie 2 strán budovy KD.

Chcem sa poďakovať občanom obce, zamestnancom obce, základnej školy s materskou  školou, poslancom obecných zastupiteľstiev a zároveň sa chcem ospravedlniť, ak som niekoho nechtiac urazila. Konkrétne sa chcem poďakovať môjmu zástupcovi Vladislavovi Brisudovi , ktorý mi bol nápomocný pri mojich rozhodnutiach. Chcem sa poďakovať zástupcom štátnych orgánom a ministerstiev, ŠFRB,  Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Environmentálneho fondu pri čerpaní štátnych dotácií a nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie a VÚC Žilina . Moje poďakovanie patrí aj neziskovým a náboženským organizáciám za pomoc pri rozvoji našej obce - eRko, TJ Štart Dunajov, DHZ Dunajov. Nakoľko obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, MAS Bystrická dolina, ZMOK  a OOCR Kysuce, moje poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj im, ako i starostom a primátorom regiónu Kysuce.

Vďaka patrí aj zástupcom okresného úradu a úradu práce za prínos pre našu obec.

Chcem sa poďakovať Pánu Bohu za to, že mi doprial pevné zdravie a že mi umožnil tieto práce realizovať  a rodine za podporu a obrovskú trpezlivosť.

Dúfam, že aj ako dôchodkyňa  sa so všetkými môžem stretnúť s čistým svedomím.

Občanom Dunajova želám všetko dobré, ďakujem za spoluprácu,  ústretovosť a  pochopenie, ktoré ste mi prejavovali.

 

Mgr. Milada Chlastáková

 

Poďakovanie_starostka_obce_Dunajov_2022_2.pdf110.34 KB26/10/2022, 10:17