pdf ikona

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 01.06.2022 podala:

 

Božena Bučková, Jašíkova 2637/18, 022 01  Čadca

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„Zástavba Sihoť – Dunajov“
na pozemkoch register "C" parc. č. 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/10, 2001/11, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 2001/15, 2001/16, 2001/17, 2001/18, 2001/19, 2001/20, 2001/21, 2001/22, 2001/23, 2001/24, 2001/25, 2001/26, 2001/27, 2001/28, 2001/29, 2001/30, 2001/31, 2001/32, 2001/33, 2001/34, 2001/35, 2001/36, 2001/37, 2001/38, 2001/39 v katastrálnom území Dunajov.

Popis stavby:

            Návrh rieši zástavbu v lokalite Sihoť - Dunajov, ktorá je so severnej a západnej časti ohraničená cestnou komunikáciou, z južnej strany ihriskom. V rámci riešenia sa navrhuje výstavba dvoch typov jednopodlažných rodinných domov (typ "A" a typ "B"), dva bytové domy, radové garáže, budova skladu a budova pre obchod a služby. V rámci areálu sú navrhované jednosmerné a obojsmerné komunikácie MOK 3,75/30 a 5,5/30, ktoré budú napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu z východnej strany a chodníky. Súčasťou objektovej skladby je rozšírenie verejného vodovodu v správe SEVAK, a.s., rozvodov elektrickej energie, vsakovacie jamy. Rodinné domy typu "A" v počte 16 domov budú nepravidelného pôdorysného tvaru, nepodpivničené, jednopodlažné, zastrešené sedlovou strechou, zastavaná plocha 125 m. Návrh uvažuje o vytvorení parkovania s pergolou pri vstupe do jednotlivých objektov, zo západnej strany bude umiestnená nadstrešená terasa prístupná z obývacej izby a kuchyne. Rodinné domy typu "B" v počte 15 domov budú nepravidelného pôdorysného tvaru, nepodpivničené, jednopodlažné, zastrešené sedlovou strechou, zastavaná plocha 148 m. Návrh uvažuje  o vytvorení parkovania s pergolou pri vstupe do jednotlivých objektov, zo západnej strany bude umiestnená nadstrešená terasa prístupná z obývacej izby a spálne. Rodinné domy budú napojené na technickú infraštruktúru novými prípojkami vody a elektrickej energie, odkanalizovanie jednotlivých RD je navrhované do žumpy, vykurovanie je navrhované tepelným čerpadlom. V severnej časti pozemku sú navrhované dva štvorpodlažné bytové domy, každý po 7 bytových jednotiek, riešené ako 3+1 a 2+1, zastrešené sedlovými strechami.

K stavbám sa vybuduje vodovodná a elektrická prípojka, odkanalizovanie je navrhované do žúmp, vykurovanie je navrhované elektrickými kotlami. Radové garáže budú pozostávať z dvoch objektov, v každej je situovaných 6 státí so samostatnými vstupmi. Garáže budú nepodpivničené, jednopodlažné, zastrešené sedlovou strechou.

Sklad je nepravidelného pôdorysného tvaru trojuholníka, navrhovaný ako nepodpivničená, jednopodlažná budova, zastrešená sedlovou strechou. Budova pre obchod a služby je navrhovaná ako nepodpivničená, jednopodlažná, zastrešená plochou strechou.

 

Objektová skladba:

SO 01 Bytový dom „1“

SO 02 Bytový dom „2“

SO 03 Radové garáže „1“

SO 04 Radové garáže „2“

SO 05 Sklad

SO 06 Budova pre obchod a služby

SO 07 až SO 22 Rodinný dom typ „A“

SO 08 až SO 37 Rodinný dom typ „B“

SO 38 Rozšírenie verejného vodovodu + vodovodné prípojky

SO 39 Kanalizačné nádrže - žumpy

SO 40 Vsakovacie jamy dažďovej kanalizácie

SO 40 Rozvod elektrickej energie

SO 41 Komunikácie a chodníky

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Zástavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/10, 2001/11, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 2001/15, 2001/16, 2001/17, 2001/18, 2001/19, 2001/20, 2001/21, 2001/22, 2001/23, 2001/24, 2001/25, 2001/26, 2001/27, 2001/28, 2001/29, 2001/30, 2001/31, 2001/32, 2001/33, 2001/34, 2001/35, 2001/36, 2001/37, 2001/38, 2001/39 v katastrálnom území Dunajov.
 2. Polohové a výškové osadenie stavby:

Bytový dom „1“ a Bytový dom „2“

 • stavby bytových domov sú navrhované každý ako nepodpivničený, štyri nadzemné podlažia, zastrešené sedlovou strechou,
 • každý bytový dom bude pôdorysných rozmerov 23,7 x 15,6 m,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia,
 • výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 14,266 m od ± 0,000 m,

Rodinný dom typ „A“:

 • stavby rodinných domov typu „A“ (návrh uvažuje so 16 RD) sú navrhované ako nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím, zastrešené sedlovými strechami,
 • jednotlivé stavby RD sú navrhované pôdorysných rozmerov 16 x 8,8 m,
 • návrh uvažuje o vytvorení parkovania s pergolou pri vstupe do jednotlivých objektov, zo západnej strany bude umiestnená nadstrešená terasa prístupná z obývacej izby a kuchyne,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia,
 • výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 3,600 m od ± 0,000 m.

Rodinný dom typ „B“:

 • stavby rodinných domov typu „B“ (návrh uvažuje s 15 RD) sú navrhované ako nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím, zastrešené sedlovými strechami,
 • jednotlivé stavby RD sú navrhované pôdorysných rozmerov 14,9 x 12,3 m,
 • návrh uvažuje o vytvorení parkovania s pergolou pri vstupe do jednotlivých objektov, zo západnej strany bude umiestnená nadstrešená terasa prístupná z obývacej izby a spálne,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia,
 • výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 4,100 m od ± 0,000 m,

Radové garáže:

 • radové garáže „1“ a „2“ sú navrhované ako nepodpivničené, jednopodlažné, zastrešené sedlovými strechami.
 • jednotlivé stavby garáží sú navrhované pôdorysných rozmerov 21 x 6,5 m,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia garáže,
 • výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 3,872 m od ± 0,000 m.

Sklad:

 • sklad je navrhovaný ako nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou,
 • je navrhovaný nepravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 25 x 15 m,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia skladu,
 • výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 6,00 m od ± 0,000 m.

Budova pre obchod a služby:

 • budova pre obchod a služby je navrhovaná ako nepodpivničená, jednopodlažná, zastrešená plochou strechou.
 • je navrhovaná nepravidelného pôdorysného tvaru trojuholníka o rozmeroch 25 x 20,350 x 24,628 m,
 • porovnávacia rovina ± 0,000 m = úroveň podlahy prízemia,
 • max. výška hrebeňa strechy sa navrhuje v úrovni + 4,00 m od ± 0,000 m.

Komunikácie a chodníky:

 • V rámci areálu sú navrhované jednosmerné a obojsmerné komunikácie MOK 3,75/30 a 5,5/30, ktoré budú napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu z východnej strany a chodníky, tiež plochy zelene.
 1. Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie (§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).
 2. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posúdenie stavby.
 3. PD pre vydanie stavebného povolenia bude obsahovať výkres odvedenia a zaústenia dažďových vôd z pozemku, stavby a spevnených plôch.
 4. V PD pre stavebné povolenie budú zapracované podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Povodie horného Váhu, Ružomberok uvedené vo vyjadrení zo dňa 15.03.2022, č. CS SVP OZ PN 3513/2022/2:
 • Predmetná stavba bude plánovane od ochrannej hrádze vodného toku Kysuca oddelená miestnou komunikáciou.
 • S navrhovaným situovaním stavby je možné súhlasiť pri dodržaní následovných podmienok:
 • Pri návrhu stavby žiadame dodržať ochranné pásmo ochrannej hrádze a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od vzdušnej päty hrádze. V ochrannom pásme nie je dovolená orba a výsadba stronom, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy. Vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierských sietí.
 • Doručená PD nerieši detaily nakladania so splaškovými vodami a dažďovými vodami. Ďalší stupeň PD s komplexným a detailným návrhom riešení predložiť na odsúhlasenie na SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany na Odbor ekológie a VH laboratórií.
 • S osadením navrhovaných ČOV pri bytových a rodinných domoch nebudeme súhlasiť. Do času dobudovania verejnej kanalizácie, bytové a rodinné domy žiadame odkanalizovať do vodotesných žúmp.
 • Dažďové vody zo striech objektov žiadame vsakovať v rámci vlastných pozemkov jednotlivých bytových a rodinných domov. Dažďové vody z odstavných plôch - nad 5 parkovacích miest a manipulačných plôch žiadame prečistiť v plnoprietokovom odhlučovači ropných látok.
 • Upozorňujeme, že navrhovanou stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 • SVP, š. p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. O vodách a č. 7/2010 Z.z. O ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.
 • K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy – OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 1. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti SEVAK a.s. Žilina k PD pre vydanie
  územného rozhodnutia, uvedené vo vyjadrení č.j. O22042755 zo dňa 16.11.2022:
 • S vydaním územného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu súhlasíme za podmienky, že v podmienkach územného rozhodnutia budú určené nielen podmienky umiestnenia vodovodu, ale v zmysle aktuálne platného zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších zmien, §19 odst. 4 aj vyznačené pásma ochrany navrhovaného rozšírenia VV.
 • Po vydaní územného rozhodnutia stavebník požiada príslušný okresný úrad o vydanie rozhodnutia o vymedzení pásma ochrany navrhovaného rozšírenia VV.
 • Cez záujmové územie v k. ú. Dunajov je vedené potrubie verejného vodovodu vyššieho významu SKV Žilina z materiálu OC DN 800 mm v správe a prevádzke našej spoločnosti Sevak a.s. Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení (výstup z GISu) Vám zasielame v prílohe.
 • Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie úvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.
 • Žiadame uvedené podzemné vedenie a jeho ochranné pásmo v plnom rozsahu rešpektovať. Ochranné pásmo SKV v zmysle Rozhodnutia č. PLVH 1699/405.1/1977 zo dňa 6.12.1978 je 5,0 m od osi potrubia na obe strany.
 • V pásme ochrany SKV je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie pevne spojené so zemou základom (napr. Oplotenie, základy objektov atď.) alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo zvyšovať krytie potrubia). Výkopové práce v ochrannom pásme VV realizovať ručným výkopom.
 • Upozorňujeme, že v zmysle §3 vyššie uvedeného zákona, môže byť vlastníkom verejného vodovodu len subjekt verejného práva (obec, vodárenska spoločnosť). Ak výstavbu VV zabezpečujú právnické osoby (nie fyzické osoby), ktoré nie sú subjektmi verejného práva, je podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutie je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva.
 • Rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu PE 100 RC PE-HD, D 110x6,6 mm, SDR 17 (PN10) (vnútorný profil 100 mm). Vodovod bude ukončený podzemným hydrantom DN 80 mm, ktorý bude slúžiť len na prevádzkové účely.
 • Trasu vodovodu požadujeme situovať do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre mechanizmy našej spoločnosti. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné do doby realizácie stavby vybaviť súhlas vstupu na pozemok.
 • Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia žiadame predložiť na odsúhlasenie našej spoločnosti.
 1. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina uvedené vo vyjadrení k územnému
  konaniu pod č. 202211-UR-0004-1 zo dňa 08.11.2022:
 • Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 • V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnje trasy podzemných vedení potrebné fyzicky jú vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v v danej lokalite.
 • Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. A bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalitesa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 • V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 • Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácachv ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 • V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetickéhozariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiťna tel. číslo 0800 159 000.
 • Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. Vedenia" resp.. zápisom do stavebného denníka.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
 1. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR) sekcia železničnej
   dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 26.10.2022    
       č. 39974/2022/SŽDD/108436:
 • Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR, prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
 • Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stability a odvodnenie železničného telesa.
 • Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom  spôsobených prevádzkou dráhy.
 • Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
 • Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 • Dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR GR, odbor expertízy Bratislava č. 35952/2022/O230-1 zo dňa 23.09.2022.
 • Vlastník, resp. užívateľ stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 1. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebník dokladovať stanovisko o vyňatí
  pozemkov pod navrhovanými stavbami z PPF, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový
  a lesný odbor.
 2. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
   podzemných vedení a zariadení jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať
        príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení  a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
 3. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších
  podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
        predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových
        vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 15.07.2022 účastníci konania Ing. Anna Novysedláková a Pavol Kašuba uviedli, že nemajú námietky k navrhovanej zástavbe, požadovali, aby boli prizvaní k vytýčeniu hraníc pozemkov v časti dotyku s pozemkami v ich vlastníctve.

Požiadavka účastníkov konania bola akceptovaná.

V priebehu územného konania neboli zo strany ostatných účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSD, a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ružomberok.

Stavba je navrhovaná v súlade s platným Územným plánom Obce Dunajov, ktorého záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2018 s účinnosťou od 01.08.2018. Predmetné parcely sa nachádzajú v intraviláne obce, v časti podľa platného územného plánu, označenej A1. – zóna bývania a vybavenosti – jadrové územie, centrum.

Regulatívy funkčného usporiadania Zóny A1.:

 • Základná funkcia  - bývanie, občianska vybavenosť
 • Doplnková funkcia – rekreácia, technická vybavenosť
 • Charakter zástavby – rodinné domy, zariadenia občianskej vybavenosti, odpočinkové plochy, plochy verejnej zelene, verejné priestranstvá, doplnkové stavby – drevené altánky, hospodárske stavby, sady, záhrady
 • Prevládajúci typ stavebnej činnosti – novostavba, stavebné úpravy existujúcich objektov, terénne úpravy, sadové úpravy
 • Spôsob zástavby – izolované objekty, počet podlaží – 2 nadzemné podlažia, tvar strechy pultová, sedlová, valbová, štít prispôsobiť okolitej zástavbe, plochá strecha prípustná iba v odôvodnených prípadoch
 • Drobnochov povolený za predpokladu dodržania hygienických zásad chovu.

Odôvodnenie:

Dňa 01.06.2022 podala navrhovateľka Božena Bučková, bytom Jašíkova 2637/18, 022 01 Čadca návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Zástavba Sihoť - Dunajov“ na pozemkoch  register "C" parc. č. 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2001/9, 2001/10, 2001/11, 2001/12, 2001/13, 2001/14, 2001/15, 2001/16, 2001/17, 2001/18, 2001/19, 2001/20, 2001/21, 2001/22, 2001/23, 2001/24, 2001/25, 2001/26, 2001/27, 2001/28, 2001/29, 2001/30, 2001/31, 2001/32, 2001/33, 2001/34, 2001/35, 2001/36, 2001/37, 2001/38, 2001/39  k.ú. Dunajov.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.07.2022, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Účastníci konania:

 • Božena Bučková, Pavol Kašuba, Ing. Anna Novysedláková, známi aj neznámi spoluvlastníci pozemkov CKN 2001/2, 2003, 2005, 2006, 2007 v k.ú Dunajov, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 15.07.2022 účastníci konania Ing. Anna Novysedláková a Pavol Kašuba uviedli, že nemajú námietky k navrhovanej zástavbe, požadovali, aby boli prizvaní k vytýčeniu hraníc pozemkov v časti dotyku s pozemkami v ich vlastníctve.

Požiadavka účastníkov konania bola akceptovaná. Po vydaní stavebného povolenia na predmetnú stavby, pred začatím výstavby, dôjde k vytýčeniu dotknutých hraníc pozemkov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stanoviska oznámili:

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SSD, a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ružomberok.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Dunajov (adresa: Obec úrad č. 222, 023 02 Dunajov).

V zmysle § 47 ods. 4 zákona  č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                      Mgr. Milada Chlastáková
                     starosta obce

 

Príloha: situácia umiestnenia stavby

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Božena Bučková, Jašíkova súp. č. 2637/18, 022 01  Čadca
2. Pavol Kašuba, Dolinský potok súp. č. 974/13, 024 01  Kysucké Nové Mesto
3. Ing. Anna Novysedláková, Rybárska súp. č. 517/20, 038 53  Turany
4. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova súp. č. 8, 813 61  Bratislava
5. Účastníkom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku register „C“ parc.č. 2001/2,
    2003, 2005, 2006, 2007 v k.ú. Dunajov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42
    ods. 2 stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu
    v Dunajove.


Dotknuté orgány
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný úrad,
    Námestie slobody súp. č. 6, 810 05  Bratislava
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01  Čadca
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01  Čadca
4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01  Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01  Čadca
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka súp. č. 36, 034 01  Ružomberok
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina
11. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája súp. č. 34, 010 01   Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: 24.11.2022    ZVESENÉ DŇA: .......................................

......................................................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

 

Územné rozhodnutie .PDF