Aktuality

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej SSD) na 22kV/NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia NN Dunajov ústredie vývod do Červených, vývod Radovka, ktoré prechádza k.ú. Dunajov, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov preto oznamuje, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe. 

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, preto Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.