Aktuality

sport

Telovýchovná jednota Štart Dunajov pozýva svojich členov, ale tiež záujemcov o členstvo, na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 04.03.2023 o 15.00 hod. v zasadačke Obecného úradu. Účelom schôdze je diskusia o budúcnosti organizácie, rozvoji športu a voľba výboru.

Protest

Poďme spoločne bojovať za nás všetkých - verejný protest!

sse

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 16.03.2023 07:30 do: 16.03.2023 15:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

zrak

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU.

Dňa: 23.2.2023 OD 09:00 DO 10:00, Zasadačka Obecného úradu, Dunajov

sneh

OBEC DUNAJOV 

po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia  a majetku, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

o d v o l á v a  dňa 07.02.2023 o 15,00 hod.  mimoriadnu situáciu na území  obce.

Karneval

Všetkým deťom – veľkým, malým na známosť sa dáva,
že sa v našej obci chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci i krásky
prichystajú dopredu na karneval masky.
Vítaný bude príspevok mamičiek a babičiek v podobe fašiangových maškŕt.

 

 

 
sneh

OBEC DUNAJOV v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii so silným vetrom a poľadovicou na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 3.2.2023 o 16:00 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.

zastupiteľstvo

Obecný úrad v Dunajove Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2022 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.