Aktuality

Obec Dunajov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

- pozemok CKN 632 o výmere 245 m2 – zastavaná plocha na ktorom sa nachádza budova č. 66 vedená na LV 352, v k.ú. Dunajov

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa : Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že na uvedenú nehnuteľnosť skončil nájom – Pizzerie. Obec Dunajov z dôvodu, že budova č. 66 je pre obec nevyužiteľná, ponúka na prenájom uvedenú nehnuteľnosť na reštauračné a stravovacie účely.

Obec Dunajov oznamuje občanom, ktorí chcú mať uplatnenú 50% úľavu od platenia dane a poplatkov TKO, aby doložili potvrdenia /potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa.../, pracovné zmluvy, dlhodobý pobyt v cudzine do 31.03.2022 na obecný úrad Dunajov.

Bez doloženia dokladov nemôžu mať 50 % oslobodenie od poplatkov TKO !!