Aktuality

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 15.06.2021 a dňa 23.11.2021 a 26.04.2022 doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno-Dunajov". Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydala obec Dunajov stanoviskom pod č. 67/21 zo dňa 16.03.2021 a obec Kysucký Lieskovec stanoviskom č. OKL760/2021 zo dňa 21.09.2021.

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 16/2022 zo dňa 18.05.2022, uverejňuje prenájom majetku obce - priestor v budove obecného úradu č. 222:

- prenájmom obecného majetku v budove obecného úradu č. 222, ktorá je postavená na parcele CKN 1, na LV 352, v k.ú. Dunajov, jedná sa o miestnosť na prízemí v budove obecného úradu o výmere cca 5 m2 , ktorý bude využívaný za účelom poskytovania služieb pedikúry . Nájomca sa zaväzuje, že si na vlastné náklady zabezpečí podružné meranie vody a elektrickej energie , ktoré bude hradiť obci podľa skutočnej spotreby. Výška nájmu činí 33,20 €/rok a teplo 50 €/rok

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 10/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku: 

- časť pozemku, parcela registra "CKN 1713/1" - zastavaná plocha a nádvorie, LV 1327, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 55m2, cena bola schválená vo výške 20€/m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené si hradí kupujúci. 

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 09/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku: 

- pozemok, parcela registra "CKN 2873" - ostatná plocha, LV 2041, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 213m2, cena bola schválená vo výške 2€/m2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené si hradí kupujúca.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 1. 04. 2022 od 10:00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 22.03.2022.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pplk. Ing. Stanislav Zdařil

____________________________________________________________________________________

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 11/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku: 

- časť pozemku, parcela registra "CKN 2198" - ostatná plocha, LV 2041, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 56m2, na základe GP, ktorý si žiadateľka vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Cena bola schválená vo výške 10€/m2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené si hradí kupujúca.