Aktuality

Obec Dunajov upozorňuje všetkých majiteľov psov v bytových domoch, aby si uvedomili, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho !

Ing. Michal Mitka, Dunajov 111, 023 02 Krásno nad Kysucou a Veronika Mitková, Dunajov 111, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "stavebník") dňa 03.11.2021 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu č. 198, Dunajov na pozemku register "C" parc. č. 1093, register "C" parc.č. 1092/1 v k.ú. Dunajov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Viac informácií v prílohe.