Aktuality

Oznamujeme, že dňa 18.7.2022 v čase od 07:15 do 17:30 bude v obci Dunajov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre celú obec Dunajov. 

Stavebník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 15.06.2021 a dňa 23.11.2021 a 26.04.2022 doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno-Dunajov". Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydala obec Dunajov stanoviskom pod č. 67/21 zo dňa 16.03.2021 a obec Kysucký Lieskovec stanoviskom č. OKL760/2021 zo dňa 21.09.2021.

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 16/2022 zo dňa 18.05.2022, uverejňuje prenájom majetku obce - priestor v budove obecného úradu č. 222:

- prenájmom obecného majetku v budove obecného úradu č. 222, ktorá je postavená na parcele CKN 1, na LV 352, v k.ú. Dunajov, jedná sa o miestnosť na prízemí v budove obecného úradu o výmere cca 5 m2 , ktorý bude využívaný za účelom poskytovania služieb pedikúry . Nájomca sa zaväzuje, že si na vlastné náklady zabezpečí podružné meranie vody a elektrickej energie , ktoré bude hradiť obci podľa skutočnej spotreby. Výška nájmu činí 33,20 €/rok a teplo 50 €/rok