V obci je zabezpečený odvoz TKO prostredníctvom firmy T+T, a.s. Žilina s periodicitou 1x za 14 dní. Je zavedený separovaný zber plastov a skla . Domový odpad z odľahlých osád je odvážaný v 7 m3 kontajneroch. Zberne druhotných surovín sa nachádzajú v susedných obciach, napr. v Krásne nad Kysucou, v Oščadnici ...Na území obce nevykonáva činnosť žiadna firma s oprávnením na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.