Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je zabezpečené prostredníctvom obecného vodovodu, v správe SEVAK Žilina. Pokrytá je takmer celá obec. V predchádzajúcich rokoch bola realizovaná rekonštrukcia časti vodovodnej siete. V súčasnosti jej je technický stav vyhovujúci. Problematickou časťou zásobovania pitnou vodou je osada Rieka, kde sa v rámci plánovanej modernizácie počíta s komplexnou rekonštrukciou a s výstavbou nového vodojemu.