ikona erb

 Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený post post OZ obce Dunajov.

Podľa zápisnice okrskovej volebnej komisie v Dunajove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa náhradníkom do OZ stala Jarmila Brisudová.

Mandát poslanca OZ obce Dunajov uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Milan Chlasták a to písomným vzdaním sa svojho mandátu. V zmysle § 25 ods. 2 písm. č) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca OZ dňa 11.05.2021.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.