Ľudia svojou činnosťou výrazne ovplyvnili prírodu i krajinu. Napriek tejto činnosti sa zachovali časti pôvodnej alebo málo narušenej prírody, ktoré by sme mali zachovať aj pre ďalšie generácie. Zákon NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny. Ochranou prírody podľa tohto zákona sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu. Ochranou krajiny sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Cieľ:

  • prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi
  • utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability