Zo zoogeografického hľadiska patrí fauna katastra obce do eurosibírskej podoblasti palearktickej oblasti. Jednotlivé živočísne druhy sa zoskupujú do spoločenstiev - zoocenóz. Sú vždy viazané na určité prostredie.

Pozoruhodný je výskyt týchto druhov:
veverica stromová, kuna lesná, srnčia zver, divá zver, líška obyčajná, zajac poľný, jež bledý, krt obyčajný, sýkorka veľká, kukučka obyčajná, škovránok poľný, strnádka žltá, drozd čierny, straka čiernozobá, sova lesná, kobylka zelená, jašterica zelená, skokan hnedý, ropucha bradavičnatá, salamandra škvrnitá, vretenica obyčajná, užovka obyčajná, mäkkýše, mravce, muchy, pavúky a iný hmyz

V rieke Kysuca sa vyskytujú:
pstruh potočný, mrena severná, čerebľa potočná