POZVÁNKA

Obecný úrad v Dunajove, Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2022 15.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov .

 Program:

  1. Otvorenie a zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Informácia o plnení uznesení
  4. Interpelácie
  5. Prenájom obecného majetku – Budova č. 66
  6. Rôzne
  7. Záver

                                                        Mgr. Milada Chlastáková

                                                           starostka obce