VZN

NÁVRH

Dodatku č. 3/2023 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajov č.01/2015 v znení neskorších úprav

O miestnych daniach, poplatkoch, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dunajov v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanoveniami § 7 ods.4, §8 ods.2,§12 ods. 2 a3,§ 16 ods.2,§ 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatkoch a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajov o miestnych daniach, poplatkoch, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dunajov (ďalej len „VZN“) ako dodatok ku VZN č. 01/2015 v znení neskorších dodatkov.