projekty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Bystrická dolina
na roky 2022+

   V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2021 - 2027 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít. 

Program hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec, mesto nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Je to programový dokument, spracovaný na základe zákona č. 539/ 2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) Mikroregiónu Bystrickej Doliny je základným výkonným a programovým dokumentom na úrovni mikroregiónu v rámci partnerstva lokálnej samosprávy, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií z území obcí a miest. 

Mikroregión_Bystrická_Dolina_PHSR_2022.pdf