volba hlavneho kontroloraObecné zastupiteľstvo v Dunajove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajove č. 12/2023 zo dňa 12.04.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajov.

Uznesenie č.12/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajov  schvaľuje

vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dunajov na riadnom obecnom zastupiteľstve dňa 14.06.2023 (streda) o 16.00 hod. na skrátený pracovný úväzok 25 % s časom  37,5 hodín mesačne, s dňom nástupu do výkonu funkcie dňom 01.07.2023 na funkčné obdobie 6 rokov.

Uznesenie č.13/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Dunajov schvaľuje kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov na funkciu hl. kontrolóra obce Dunajov, ako sú predložené v priloženom návrhu.

 Voľba_kontrolóra_obce_Dunajov.pdf