VZN

Dodatok č. 3/2023 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dunajov č.01/2015 v znení neskorších úprav

O miestnych daniach, poplatkoch, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady