VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 04/2023

o správnych poplatkoch, poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov a miestnych poplatkov obce Dunajov