Aktuality

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 17.06.2022 podala Ing. Natália Kardošová, Neslušská cesta 2930/45B, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 1266/2 v katastrálnom území Dunajov, prístup z miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č 1713/1 v k.ú. Dunajov, prípojky inžinierskych sietí po pozemku register "C" parc.č. 1713/1, 1265, 1266/2 v k.ú. Dunajov. 

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 17.06.2022 podala Ing. Natália Kardošová, Neslušská cesta 2930/45B, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 1263/2 v katastrálnom území Dunajov, prístup z miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č 1713/1 v k.ú. Dunajov, prípojky inžinierskych sietí po pozemku register "C" parc.č. 1713/1, 1265, 1263/2 v k.ú. Dunajov. 

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 17.06.2022 podala Ing. Natália Kardošová, Neslušská cesta 2930/45B, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 1263/3 v katastrálnom území Dunajov, prístup z miestnej komunikácie na pozemku register "C" parc. č 1713/1 v k.ú. Dunajov, prípojky inžinierskych sietí po pozemku register "C" parc.č. 1713/1, 1265, 1263/3 v k.ú. Dunajov. 

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej SSD) na 22kV/NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia NN Dunajov ústredie vývod do Červených, vývod Radovka, ktoré prechádza k.ú. Dunajov, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia. MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov preto oznamuje, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe. 

Obecný úrad Dunajov oznamuje občanom, že  sa uskutoční zber bielej a čiernej  techniky. Všetku bielu a čiernu techniku treba doniesť ku garáži č.3  pri Kultúrnom dome v termíne do 15.08.2022.

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, preto Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.