Aktuality

V minulom týždni boli v našej obci Dunajov rozdistribuované respirátory FFP2 a ochranné rúška pre seniorov s trvalým pobytom v obci Dunajov, ktorí tento rok dovŕšia vek 60 rokov a viac.

Obec Dunajov na základe  sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Dunajov, aby si riadne zabezpečili psov vo svojich príbytkoch, dvoroch a neumožnili tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psi ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

NÁVRH

 

VŠEOBECNÉHO  ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA OBCE DUNAJOV

č. 01/2021

O HAZARDNÝCH HRÁCH

Obec Dunajov na základe žiadosti Jany Sýkorovej a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného zreteľa a to :

 

Vzhľadom na uskutočnené zmeny v sčítaní obyvateľov Vám dávame do pozornosti nasledovné termíny:

Oznam - podpisovanie Nájomných zmlúv za hrobové miesta