Aktuality

Obec Dunajov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 01.06.2022 podala:

Obecný úrad v Dunajove Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove , ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Dunajov.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

 *POTULKY KRAJINOU* 

Výstava nášho talentovaného spoluobčana Dušana Chilého. 

DOM KULTÚRY ČADCA - 08.11.-04.12.2022