Úradná tabuľa

zastupiteľstvo

Obecný úrad v Dunajove Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dunajove, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2023 o 16,00 hod. v zasadačke OcU Dunajov.

VZN

NÁVRH

Dodatku č.1/2023 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 01/2016

 Ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Dunajov

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 05/2023

 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe

výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej

zábezpeky na užívanie bytu

zápisnica

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE DUNAJOV 2023 - 2030

verejna vyhlaska

O povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania.

volba hlavneho kontrolora

Obecné zastupiteľstvo v Dunajove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajove č. 12/2023 zo dňa 12.04.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Dunajov.

verejna vyhlaska

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Adam Koprna, Naposledy sídlo/pobyt: 023 02 Dunajov, Písomnosť č. 100954631/2023 a 100954689 zo dňa 04.04.2023 je uložená na Daňovom úrade Žilina na pobočke Čadca, Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca.

projekty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mikroregiónu Bystrická dolina
na roky 2022+

   V súvislosti s novým programovým obdobím Európskej únie na roky 2021 - 2027 je nevyhnutné aktualizovať základné programové dokumenty, prostredníctvom ktorých je možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít.