Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

ikona erb

Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314013 - ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia OZ Dunajov č. 10/2022 zo dňa 23.03.2022 uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku: 

- časť pozemku, parcela registra "CKN 1713/1" - zastavaná plocha a nádvorie, LV 1327, v k.ú. obce Dunajov, o výmere 55m2, cena bola schválená vo výške 20€/m2, na základe GP, ktorý si žiadateľ vyhotoví na vlastné náklady a ku zameraniu bude prizvaný zástupca obce. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené si hradí kupujúci. 

príloha 4 2

ZÁMER_-_ODPREDAJ_MAJETKU_OBCE_DUNAJOV_-_CKN_1713_1.PDF01/04/2022, 12:18

zskmojekysuce