Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

snehOBEC DUNAJOV v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii so silným vetrom a poľadovicou na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e dňa 3.2.2023 o 16:00 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.

zskmojekysuce