Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

snehOBEC DUNAJOV 

po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia  a majetku, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

o d v o l á v a  dňa 07.02.2023 o 15,00 hod.  mimoriadnu situáciu na území  obce.

zskmojekysuce