Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

VZN

Obecné zastupiteľstvo v Dunajove v zmysle ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní a státi vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Dunajov.

zskmojekysuce