Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Medzi obecné symboly patrí erb, vlajka a pečať.

erb dunajovERB OBCE - Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Erb obce Dunajov patrí medzi najpozoruhodnejšie mestské a obecné erby na Slovensku. Vychádza z historickej pečate obce, pochádzajúcej z 18-stor. (1784). V jej strede je nad vodnou hladinou morská panna s dvomi chvostami - v heraldike nazývaná Meluzína. Kruhopis pečate znie SIGIL(LUM) P(OSSESSIONIS). DUNAJOV. Rovnaká súdobá, len trochu väčšia pečať (27 mm) pečať nesie ten istý motív i ten istý text. Obe pečate publikoval J.Fojtík vo svojej práci Mestské a obecné pečate trenčianskej župy. Bratislava 1974.

PEČAŤ OBCE DUNAJOV - je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DUMAJOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

pecat dunajov

VLAJKA OBCE - pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/10), žltej (1/10). modrej (1/10), bielej (2/10), modrej (1/10), žltej (1/10) a modrej(2/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. i. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Zástava obce Dunajov má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

ZÁSTAVA sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje volný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

KRÁTKA ZÁSTAVA obce Dunajov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

KORUHVA obce Dunajov predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu
s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

ZNAKOVÁ ZÁSTAVA obce Dunajov má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

KOMBINOVANÁ, alebo tiež "VEĽKÁ" KORUHVA obce Dunajov predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

ŠTANDARDA STAROSTU obce Dunajov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa meni podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

Motív Meluzíny je našej obecnej heraldike veľmi vzácny, častejší je v rodových erboch v západnej Európe. Meluzína patrí do skupiny morských panien, ktoré sa podrobnejšie členia podľa svojich atribútov i symboliky. Tak napríklad jednochvostá morská panna s harfou sa volá Siréna a vábi svojim spevom námorníkov do nešťastia. Dvojchvostá morská panna sa volá Meluzína a známa je najmä vďaka stredovekému rytierskemu románu, podľa ktorého krásna Meluzína jeden deň v mesiaci brala na seba podobu položeny — poloryby, no nik ju pritom nesmel vidieť. Jej manžel však podľahol svojej zvedavosti a odvtedy Meluzína plače a kvíli vo vetre na strechách hradov i chalúp. Historické pečate obce Dunajov z 18.stor.

Keďže nám nie je známy žiadny rodový" erb, ktorý by mohol ovplyvniť výber motívu do pečate obce Dunajov v 18-stor. musíme predpokladať, že ho navrhol vzdelaný človek a vytvoril tak tzv.hovoriaci erb. V európskej štátnej, mestskej i obecnej heraldike poznáme mnoho pozoruhodných hovoriacich erbov, vyjadrujúcich názov svojho nositeľa. Sú založené na pôvodnej heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Je napokon známe, že meno, erb, či vlajka sú vo svojej podstate len rôznymi formami vyjadrenia toho istého obsahu. Na ilustráciu môžeme uviesť niekoľko príkladov hovoriacich erbov, tak napríklad Monako, či Mníchov majú vo svojich znakoch mnícha, Lyon leva, Turín tura, Oxford vola, Florencia kvet (fiore-kvet), z našich miest a obci majú Levice a Levoča vo svojich erboch levov, Turany a Stará Tura turov, Dubnica, Dubodiel duby, Brezová brezu, Lipany lipy, Žarnovica žarnov, Chmeľnica a Chmeľovec chmeľ, Sebechleby i Horné Chlebany chlieb, Lúky kosca, Rybany a Mutné ryby, Hrušovany hrušku. Podobne mestá a obce, nesúce mená svätých - Martin, Liptovský Mikuláš, Svätý Jur a mnohé ďalšie nesú vo svojich erboch postavy svätcov, po ktorých sú pomenované. Vo všetkých prípadoch ide o pozoruhodné erby, ktorým nechýba potrebný heraldický vtip. Sú navyše ľahko zapamätateľné a to tiež nie je zanedbateľná výhoda.

Do tejto skupiny heraldicky cenných hovoriacich erbov patrí aj erb obce Dunajov. Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri zachovaní charakteristickej kompozície má erb obce Dunajov túto podobu: v modrom štíte nad dvomi striebornými zvlnenými pásmi strieborná zlatovlasá dvojchvostá morská panna - Meluzína - držiaca si zlaté chvosty so striebornými plutvami. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obci, a teda pri publikovaní erbu obce Horné Srnie v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby - osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov - sú znamenia v štíte kovové, teda zlaté a strieborné, štítové pole nesie modrú farbu. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva volná, červená sa vyjadrí zvislým a modrá vodorovným Šrafovaním.

zskmojekysuce