Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Dunajov leží na oboch brehoch rieky Kysuca, v nadmorskej výške 373 m. V malej miere je obklopená pohoriami Kysucké Beskydy a Javorníky.

Najvyšším vrchom je Vojtov vrch. Územie má charakter vrchoviny. Svojou rozlohou a počtom obyvateľov sa radí medzi menšie obce. Patrí do okresu Čadca a Žilinského samosprávneho kraja. Má rozlohu 605 ha . Susedí s mestom Krásno nad Kysucou, s obcami Ochodnica a Kysucký Lieskovec. Má výhodnú polohu, nakoľko je vzdialená od okresného mesta Čadca cca 13 km a od krajského mesta Žilina cca 18 km.

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia /Mazúr, 1980/ patrí územie obce do:
sústava - Alpsko-himalajská
podsústava - Karpaty
provincia - Západné Karpaty
oblasť - Západné Beskydy
celok - Turzovská vrchovina

Z geologického hľadiska územie tvoria treťohorné flyšové súvrstvia - striedanie pieskovcov a ílovcov. Kvartér je reprezentovaný fluviálnymi sedimentmi vodného toku rieky Kysuca, piesčitými štrkmi a štrkopieskami, piesčitými a štrkovitými hlinami a zaílovanými štrkmi.

zskmojekysuce